Dying vải ren

vải ren đám cưới của sân, vải ren hóa chất, thêu vải ren cô dâu.