Bản vá thêu đính

sắt trên các bản vá thêu hoa, may trên appliques thêu, thêu appliques hoa.